Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ PROWADZONEJ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY „OGRODY MALOWANE”

§1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy „Ogrody Malowane” [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ( sprzedaż na odległość ), na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: Barbara Kokot, ul. Dojazdowa 6, 64-234 Wieleń
3. Kontakt ze Sklepem odbywa się drogą e-mailową na adres: bwart@ogrodymalowane.pl lub telefonicznie pod numerami: 661 170 149, 661 919 003. Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z opłatą danego operatora. 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
6. Ceny produktów w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym Ogrody Malowane są ręcznie wykonane, bądź też ręcznie malowane i występują w pojedynczych egzemplarzach. Szczegółowy opis produktów znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

§2 Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia Zamówienia będą automatycznie anulowane.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy wystawionym do sprzedaży przez Sklep produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu, jego cechy.
5. Realizacja zamówienia następuje , gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Produkty w sklepie występują w pojedynczych egzemplarzach. W przypadku niedostępności produktu objętego zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje, czy zamówienie ma być anulowane, czy zrealizowane w formie zamówienia podobnego egzemplarza z uwzględnieniem czasu niezbędnego na jego wykonanie.

§3 Płatności
1.Zawarcie umowy wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty.
2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) gotówką (za pobraniem) przy odbiorze produktu,
b) przelewem na rachunek bankowy, UWAGA! W tytule zapłaty należy podać numer zamówienia ze sklepu, a w przypadku zamówienia indywidualnego składanego drogą e-mailową nazwę zamówionego produktu.
3. Wszelkie dodatkowe płatności, poza ceną produktu ( w tym np. ubezpieczenie przesyłki, usługi dodatkowe ) mogą być naliczane przez Sklep wyłącznie po uzyskaniu jednoznacznej zgody Klienta.

§4 Wysyłka produktu
1. Zamówione produkty Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Kupującego w siedzibie Sklepu
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Kupujący jest obciążany wyłącznie kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy i na zasadach opisanych w Regulaminie.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze i rozpoczyna się w zależności od formy płatności w momencie:
a) płatność za pobraniem – potwierdzenia zamówienia;
b) przelew na konto bankowe – zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Sklepu.

5. Przewidywany czas dostawy wynosi 1-3 dni robocze w zależności od wybranej opcji przesyłki.
6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy.
7. Opóźnienia w dostawie może być spowodowane wyłącznie w wyniku niewywiązania się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

§5 Reklamacje
1. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient powinien przesłać do Sklepu reklamację z opisem niezgodności i roszczeniem reklamacyjnym. Przesyłkę należy kierować na adres: Barbara Kokot, ul. Dojazdowa 6, 64-234 Wieleń
2. Sklep powiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. I wskaże termin jej realizacji w przypadku uznania reklamacji.
3. W przypadku, kiedy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego produktu bądź usunięcia niezgodności, koszty przesyłki związane z reklamacją ponosi Sklep. Upływ wskazanego przez Sklep terminu realizacji roszczenia reklamacyjnego uprawnia klienta do domagania się obniżenia ceny, albo odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w Regulaminie.

§6 Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Odstępując od umowy Klient zwraca produkt do Sklepu . Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Zwrot dokonanej przez Klienta płatności wraz z kosztami przesyłki w podstawowej wysokości nastąpi bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu zwrotu produktu przez Klienta lub doręczenia dowodu jego nadania.
6. Płatność nastąpi w takiej samej formie, w jakiej została dokonana, ewentualnie Klient może wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zwrócony produkt będzie nosił ślady użytkowania, będzie niekompletny lub zniszczony.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi składającemu zamówienie indywidualne, o właściwościach określonych przez Klienta lub ściśle związanych z jego osobą.

§7 Ochrona prywatności
1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów na formularzu zamówienia Sklepu są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
3. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

§8 Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i wzorów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Facebook